Navigácia

Obsah

VZN

2015

VZN č. 5/2015o daní z nehnuteľností Stiahnuté: 109x | 01.01.2015

VZN č. 6/2015 o nakladaní s odpadom Stiahnuté: 87x | 01.01.2015

VZN č. 7/2015 - O poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 102x | 01.01.2015

VZN č. 8/2015 O určení výšky dotácie Stiahnuté: 77x | 01.01.2015

VZN č. 9/2015 o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 93x | 01.01.2015

2014

VZN č. 1/2014 - VZN ktorým sa mení a dopľňa VZN obce č. 03/2013 o cenách poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných obcou Veľké Ludince a za prenájom priestorov, budov a zariadení. Stiahnuté: 64x | 03.11.2014

VZN č. 2/2014 - VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území obce Veľké Luidnce Stiahnuté: 87x | 03.11.2014

VZN č. 3/2014 - VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Veľké Luidnce Stiahnuté: 80x | 03.11.2014

VZN č. 6/2013 - VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Luidnce Stiahnuté: 65x | 03.11.2014

VZN č. 7/2013 - VZN o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 83x | 03.11.2014

2013

Návrh na zrušenie VZN č. 03_2013 O cenách poskytovaný chslužieb Stiahnuté: 70x | 01.01.2013

Návrh na zrušenie VZN č. 05_2013 O spôsobe náhradného zásob. vodou Stiahnuté: 71x | 01.01.2013

VZN č. 1/2013 - o nakladaní s odpadom, sôsobe separácie, zhodnocovania, preprevy zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných Účinnosť: 3.6.2013 Stiahnuté: 84x | 03.06.2013

VZN č. 2/2013 - o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ pôsobiacich mimo územia obce Veľké Ludince Účinnosť: 3.6.2013 Stiahnuté: 74x | 03.06.2013

VZN č. 3/2012 - o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Účinnosť: 01.01.2013 Stiahnuté: 80x | 01.01.2013

VZN č. 3/2013 - o cenách poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných obcou Veľké Ludince a za prenájom priestorov, budov a zariadení Účinnosť: 3.6.2013 Stiahnuté: 67x | 03.06.2013

VZN č. 4/2013 - o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách, na verejných priestranstvách a polohách na územi obce Veľké Ludince Účinnosť: 15.10.2013 Stiahnuté: 70x | 15.10.2013

VZN č. 5/2013 - o spôsobe náhradného zásobovania vodou podľa miestnych podmienok na územi obce Veľké Ludince Účinnosť: 15.10.2013 Stiahnuté: 72x | 15.10.2013

2012

VZN č. 1/2012 - o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Veľké Ludince Účinnosť: 26.06.2012 Stiahnuté: 71x | 26.06.2012

VZN č. 6/2011 - ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce číslo o daní z nehnuteľností Účinnosť: 01.01.2012 Stiahnuté: 72x | 01.01.2012

Stránka