Dátumy
Dátum uzavretia: 20.04.2018
Dátum zverejnenia: 20.04.2018
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [246 kB] Zmluva o dielo 18042018.pdf
Identifikácia zmluvy: 18042018
Číslo zmluvy: 18042018
Názov zmluvy: Zmluva o dielo 18042018
Dodávateľ: SimKor s.r.o.
ul. Trate mládeže 9/A
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 36 014 354
Predmet plnenia: Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) Výstavbu kompostárne v obci Veľké Ludince podľa Projektovej dokumentácie - Príloha č. 3 tejto zmluvy a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
Suma s DPH
Celková hodnota: 149 939,40 €