Navigácia

Obsah

Späť

Do pozornosti žiadateľov o výrub drevín  - A fakivágást kérelmezők figyelmébe

Náhradná výsadba drevín

Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (§ 95). Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. 

V prílohe nájdete tlačivo na Čestné prehlásenie o uskutočnení náhradnej výsadby

 

A természetvédelmi hatóság a fakivágási engedélyben feladatul adja a kérelmezőnek, hogy arányos mértékű új fatelepítést hajtson végre az előre kijelölt helyen, mégpedig a kérelmező költségeire; ennek során előnyt élveznek a földrajzilag honos és hagyományos fajták. Ha a kérelmező nem tulajdonosa a földterültnek, amelyen a pótló fatelepítésre sor került, a környezetvédelmi hatóság annak gondozására is kötelezheti, legfeljebb azonban három évig terjedően. Ha pótló telepítés nem rendelhető el, a természetvédelmi hatóság pénzbeli kárpótlást szabhat ki a fafélék eszmei értékének nagyságáig terjedően (95. §). A természetvédelmi hatóság pénzbeli kártérítésre kötelezheti azt is, aki engedély nélkül fát vágott ki, mégpedig a fa eszmei értékének nagyságáig terjedően. 

Mellékelve a nyomtatvány a pótló fatelepítés bejelentésére.

tlačivo na oznámenie náhradnej výsadby

Vyvesené: 16. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť