Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Veľké Ludince Obec Veľké Ludince

Oznam o výberovom konaní Veľké Ludince 05.09.2022

Oznam o výberovom konaní Veľké Ludince 05.09.2022 (636.66 kB)

 

Oznam o výberovom konaní

 

 

 

Úrad vlády SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

podporuje výkon

KC/NDC/NSSDR : KC Obec Veľké Ludince

 

 

 

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre,  alebo nízkoprahovom dennom centre, alebo nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Veľké Ludince, 935 65 Veľké Ludince č. 136

 

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

 

jedno pracovné miesto odborného pracovníka - garanta komunitného centra

 

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 05.09.2022 o 10:00 hod. v priestoroch

 

Obecného úradu vo Veľkých Ludinciach.

 

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu Obecný úrad, 935 65 Veľké Ludince č.d. 136. Záujemcovia označia obálku „NP KS MRK.“  Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia pozíciu, o ktorú majú záujem.

 

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 25.08.2022 do konca pracovnej doby. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):

 • podpísaný štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass (povinný formát),
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach),
 • potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte od mesiac/rok do mesiac/rok) – platí pre pozície odborný garant KC a odborný pracovník KC,
 • informačný dokument o spracúvaní osobných údajov (Príloha č. 4a),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania, alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa, alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval (nepovinný doklad).

 

Uchádzač, ktorý sa uchádza zároveň o viacero pracovných pozícií, nemusí zasielať požadované doklady osobitne pre každú pozíciu. Uchádzať vo svojej žiadosti zreteľne uvedie, o ktoré pozície má záujem a požadované doklady k žiadosti zašle len v jednom vyhotovení.

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu odborný pracovník garant KC/NDC/NSSDR sú:

V zmysle zákona č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 219/2014“) a to:

 1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) alebo
 2. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu v zmysle § 45 ods. 1, pokiaľ fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. a).

V zmysle § 45 ods. 4 zákona č. 219/2014 u fyzickej osoby, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. b) a ktorá vykonáva k 1. januáru 2015 odbornú činnosť, na výkon ktorej sa vyžaduje splnenie kvalifikačného predpokladu ustanoveného v § 5 ods. 1 písm. a), sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. a) za splnený.

V zmysle § 45 ods. 2 zákona č. 219/2014 u fyzickej osoby podľa odseku 1, ktorá preruší výkon pracovných činností podľa odseku 1, sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 za splnený, ak táto fyzická osoba preukáže splnenie podmienky vykonávania pracovných činností, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu písomným potvrdením zamestnávateľa, ktoré obsahuje meno, priezvisko, titul fyzickej osoby, potvrdenie splnenia tejto podmienky k 1. januáru 2015 a údaj o dĺžke vykonávania týchto pracovných činností.

 

Vzdelanie, vyplývajúce z požiadaviek zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (§ 84, ods. 4,):

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia, andragogika, sociálna a humanitárna práca a charitatívno-misijnú činnosť,
 • akreditovaný vzdelávací kurz zameraný na sociálnu prácu v rozsahu najmenej 150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti sociálnej práce v trvaní najmenej jedného roka. , ak má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je vyššie uvedené.

 

Minimálna požadovaná prax je 1 rok v sociálnej práci v priamom styku s cieľovou skupinou.

Sociálna práca je odborná činnosť alebo súbor odborných činností vykonávaných sociálnym pracovníkom alebo asistentom sociálnej práce, na vykonávanie ktorých sú potrebné vedomosti a zručnosti získané absolvovaním vysokoškolského vzdelania vyššie uvedených študijných odborov.

Do praxe za započítava výlučne sociálna práca vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce).

Splnenie požiadavky praxe sa preukazuje potvrdením od zamestnávateľa, prípadne iným hodnoverným dokladom, napr. pracovnou zmluvou, pracovnou náplňou, pracovným posudkom, potvrdením o zamestnaní, dohodou a pod. V prípade skrátených pracovných úväzkov je potrebné preukázať, že súčet odpracovaných pracovných hodín zodpovedal počtu pracovných hodín v plnom pracovnom úväzku.

                                                                                                                                                                                         

 

Rámcový opis pracovných činností:

Cieľom práce odborného pracovníka - garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu ku klientom - prijímateľom sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity a dodržiavanie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.

 • v spolupráci s poskytovateľom nastavuje smerovanie činnosti v súlade s potrebami obce, komunity a prijímateľov sociálnych služieb, 
 • odborne riadi poskytovanie služieb v KC/NDC/NSSDR, aby bolo zaistené plnenie cieľov a dodržiavanie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby,
 • odborne koordinuje celú činnosť KC/NDC/NSSDR, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity,
 • zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na ktorú má dosah, zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít a činností, ako aj rozvoj KC/NDC/NSSDR,
 • monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti, iné činnosti a aktivity KC/NDC/NSSDR z hľadiska napĺňania potrieb ich prijímateľov,
 • pripravuje, navrhuje a realizuje formy, metódy a postupy sociálnej práce s klientom a jeho rodinou,
 • rozvíja sociálnu komunikáciu na základe rôznych metód sociálnej práce,
 • vykonáva sociálnu diagnostiku klienta,
 • poskytuje sociálne poradenstvo (základné a špecializované) klientom a ich rodinným príslušníkom, v ďalších oblastiach činnosti sa riadi profilom činnosti odborného pracovníka - garanta,
 • konzultuje so špecialistami z oblasti psychológie, psychiatrie, odborného a špeciálneho lekárstva a inými špecialistami podľa potreby,
 • spolupracuje pri tvorbe individuálneho  plánu klienta,
 • posudzuje sociálnu situáciu klienta,
 • napomáha sociálnej integrácii klienta do komunity,
 • vykonáva sociálnu prácu zameranú na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti klienta, najmä pri základných sociálnych aktivitách,
 • spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri analýze a riešení sociálnej situácie klienta vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, ÚPSVaR, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie), rešpektuje ich odlišné pohľady a spolupracuje s nimi v záujme prijímateľov sociálnych služieb,     
 • zapája sa do propagácie odborných činností, iných činností KC/NDC/NSSDR a spolupracuje s médiami,
 • zodpovedá za administratívu, súvisiacu s činnosťou KC/NDC/NSSDR, za vedenie evidencie klientov,
 • pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov KC/NDC/NSSDR,
 • zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným koordinátorom,
 • vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

 

 

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

 

Miestom výkonu práce je (uveďte adresu): Komunitné centrum – Veľké Ludince č. 656 .

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 15.09.2022.

Suma základnej zložky mzdy/platu (na účely Prílohy č. 4c  Sprievodcu sa tým rozumie základná hrubá mzda bez osobného ohodnotenia, príplatkov – pozn.) v zmysle § 41 ods. 10 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a § 62 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov:

pre pozíciu odborného pracovníka -garanta je 1200 ,- € (slovom: jedentisíc dvesto eur);

 

 

 

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Úrad

Turistická mapa katastra obce

Turistická mapa obce Veľké Ludince

Užitočné odkazy

Ministerstvo práce

Európsky fond regionálneho rozvoja

INTERREG

Interreg

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:51
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1338324

Môžete mať záujem