Navigácia

Obsah

Späť

Voľby - 2022 - Választások

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

                                                                                        na sobotu 29. októbra 2022

                                                                                voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Rozhodnutie predsedu NR SR

A Szlovák Nemzeti Tanács elnöke a törvénytárban 2022 június 10-én 209-as számmal megjelent határozata alapján  kihirdette a helyi önkormányzati választásokat és a megyei önkormányzati választásokat és meghatározta azok időpontját. Eszerint a választásokra 2022. október 29-én 7:00 és 20:00 óra között kerül sor.

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

právo voliť

választójog

info o práve voliť a byť volený

választójog 2

 

Vyvesené: 13. 6. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť