Navigácia

Obsah

VZN

2016

VZN č. 1_2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 278x | 01.01.2016

2015

Návrh na zrušenie VZN č. 09_2015 O poskytovaní soc. služieb Stiahnuté: 249x | 01.01.2015

VZN č. 1/2015 Stiahnuté: 254x | 10.06.2015

VZN č. 2/2015 Stiahnuté: 209x | 01.01.2015

VZN č. 3/2015 o číslovaní budov na území obce VL Stiahnuté: 224x | 01.01.2015

VZN č. 4_2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Stiahnuté: 198x | 01.01.2015

VZN č. 5/2015o daní z nehnuteľností Stiahnuté: 249x | 01.01.2015

VZN č. 6/2015 o nakladaní s odpadom Stiahnuté: 175x | 01.01.2015

VZN č. 7/2015 - O poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 233x | 01.01.2015

VZN č. 8/2015 O určení výšky dotácie Stiahnuté: 194x | 01.01.2015

VZN č. 9/2015 o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 197x | 01.01.2015

2014

VZN č. 1/2014 - VZN ktorým sa mení a dopľňa VZN obce č. 03/2013 o cenách poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných obcou Veľké Ludince a za prenájom priestorov, budov a zariadení. Stiahnuté: 165x | 03.11.2014

VZN č. 2/2014 - VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území obce Veľké Luidnce Stiahnuté: 202x | 03.11.2014

VZN č. 3/2014 - VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Veľké Luidnce Stiahnuté: 194x | 03.11.2014

VZN č. 6/2013 - VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Luidnce Stiahnuté: 163x | 03.11.2014

VZN č. 7/2013 - VZN o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 180x | 03.11.2014

2013

Návrh na zrušenie VZN č. 03_2013 O cenách poskytovaný chslužieb Stiahnuté: 173x | 01.01.2013

Návrh na zrušenie VZN č. 05_2013 O spôsobe náhradného zásob. vodou Stiahnuté: 162x | 01.01.2013

VZN č. 1/2013 - o nakladaní s odpadom, sôsobe separácie, zhodnocovania, preprevy zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných Účinnosť: 3.6.2013 Stiahnuté: 187x | 03.06.2013

VZN č. 2/2013 - o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ pôsobiacich mimo územia obce Veľké Ludince Účinnosť: 3.6.2013 Stiahnuté: 182x | 03.06.2013

Stránka