Navigácia

Obsah

VZN

2013

VZN č. 3/2012 - o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Účinnosť: 01.01.2013 Stiahnuté: 216x | 01.01.2013

VZN č. 3/2013 - o cenách poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných obcou Veľké Ludince a za prenájom priestorov, budov a zariadení Účinnosť: 3.6.2013 Stiahnuté: 165x | 03.06.2013

VZN č. 4/2013 - o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách, na verejných priestranstvách a polohách na územi obce Veľké Ludince Účinnosť: 15.10.2013 Stiahnuté: 180x | 15.10.2013

VZN č. 5/2013 - o spôsobe náhradného zásobovania vodou podľa miestnych podmienok na územi obce Veľké Ludince Účinnosť: 15.10.2013 Stiahnuté: 193x | 15.10.2013

2012

VZN č. 1/2012 - o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Veľké Ludince Účinnosť: 26.06.2012 Stiahnuté: 167x | 26.06.2012

VZN č. 6/2011 - ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce číslo o daní z nehnuteľností Účinnosť: 01.01.2012 Stiahnuté: 167x | 01.01.2012

2011

VZN č. 1/2011 - o určení nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Účinnosť: 02.04.2011 Stiahnuté: 200x | 02.04.2011

VZN č. 3/2011 - o stanovení výšky finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín od 01.09.2011 Účinnosť: 25.06.2011 Stiahnuté: 167x | 01.09.2011

2010

VZN č. 2/2010 - o miestnom referende Účinnosť: 18.09.2010 Stiahnuté: 172x | 18.09.2010

VZN č. 3/2010 - o ochrane pred povodňami Účinnosť: 15.11.2010 Stiahnuté: 169x | 15.11.2010

2009

Návrh na zrušenie VZN č. 17_2009 O údržbe ver. priestr. Stiahnuté: 170x | 01.01.2009

Návrh na zrušenie VZN č. 18_2009 O zákaze predaja, podávania alk. Stiahnuté: 165x | 01.01.2009

VZN č. 10/2008 - o Dani z nehnuteľností Účinnosť: 01.01.2009 Stiahnuté: 169x | 01.01.2009

VZN č. 11/2008 - o daniach za nevýherné hracie prístroje Účinnosť: 01.01.2009 Stiahnuté: 167x | 01.01.2009

VZN č. 13/2008 - o Dani za psa Účinnosť: 01.01.2009 Stiahnuté: 171x | 01.01.2009

VZN č. 14/2008 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Účinnosť: 01.01.2009 Stiahnuté: 179x | 01.01.2009

VZN č. 17/2009 - o údržbe verejných priestranstiev Účinnosť: 10.11.2009 Stiahnuté: 193x | 10.11.2009

VZN č. 18/2009 - o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov Účinnosť: 15.12.2009 Stiahnuté: 181x | 15.12.2009

2008

VZN č. 12/2008 - o Dani za predajné automaty Účinnosť: 29.12.2008 Stiahnuté: 183x | 29.12.2008

VZN č. 7/2008 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni Účinnosť: 10.10.2008 Stiahnuté: 181x | 10.10.2008

Stránka