Navigácia

Obsah

VZN

2022

VZN č. 1_2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 4x | 08.06.2022

VZN č. 2_2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev Stiahnuté: 6x | 08.09.2022

VZN č. 3_2022 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Veľké Ludince Stiahnuté: 4x | 08.06.2022

VZN č. 4_2022 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole Stiahnuté: 4x | 29.07.2022

2021

VZN 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince Stiahnuté: 37x | 16.12.2021

VZN č. 1/2021 O URČENÍ NÁLEŽITOSTÍ MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD Stiahnuté: 166x | 30.12.2021

VZN č. 2/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Veľké Ludince Stiahnuté: 49x | 30.12.2021

2020

VZN 1/2020 o určení náležitosti miestneho poplatku KO a DSO Stiahnuté: 196x | 16.12.2020

VZN 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince na rok 2021 Stiahnuté: 121x | 16.12.2020

VZN 3/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb Stiahnuté: 145x | 16.12.2020

2019

VZN 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce VEĽKÉ LUDINCE Stiahnuté: 1786x | 17.12.2019

VZN 3/2019 O URČENÍ NÁLEŽITOSTÍ MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD Stiahnuté: 455x | 17.12.2019

VZN 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince Stiahnuté: 215x | 17.12.2019

VZN č. 1/2019 výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Stiahnuté: 319x | 18.06.2019

2018

VZN č. 1/2018 - o poskytovaní sociálny služieb Emmanuel Stiahnuté: 384x | 01.01.2018

VZN č. 2/2018 - o zákaze požív. alk. nápojov Stiahnuté: 338x | 11.09.2018

VZN č. 3/2018 - o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 337x | 01.01.2018

VZN č. 4/2018 O zrušení VZN č. 3/2013, 1/2014 a 2/2015 Stiahnuté: 312x | 23.11.2018

VZN č. 5/2018 O zrušení VZN č. 17/2009 o údržbe verejných priestranstiev Stiahnuté: 287x | 23.11.2018

VZN č. 6_2018 Náhradné zásobovanie vodou. Stiahnuté: 299x | 01.01.2019

Stránka